Onze missie

Onze missie

Wij willen een kwaliteitsvolle organisatie binnen Bijzondere Jeugdbijstand zijn, waarbij werken met jongeren en hun context centraal staat.  We werken met kinderen en jongeren van 3 tot 20 jaar (BZW tot 21 jaar), die zich in een problematische leefsituatie bevinden,  alsook met hun gezinnen en hun ruimere context.

We bieden zowel residentiële als ambulante begeleiding aan op verschillende locaties.

De bewuste keuze voor kleinschaligheid maakt gezinsgelijkend werken mogelijk, waarbij warmte, gezelligheid, zorgzaamheid en ook een stimulerende, veilige en voorspelbare omgeving  door het aanbieden van structuur een centrale plaats innemen.

Om dit te verwezenlijken installeren we vanaf het begin van de begeleiding het principe van gedeelde zorg met de context van het kind of de jongere.  We werken oplossingsgericht waarbij we uitgaan van wat de jongeren en hun context willen bereiken in hun leven.  We gaan uit van een fundamenteel geloof in verandering. Vertrekkende vanuit hun krachten en door middel van inspraak en participatie zoeken we samen naar een hoopvoller verhaal.  Het contextueel gedachtegoed stellen we hierbij voorop waarbij we rekening houden met loyaliteiten en op zoek gaan naar verbindingen over generaties heen.  Om dit te realiseren werken jongere, context en medewerkers op alle niveaus samen.  Een goed evenwicht tussen afstand en nabijheid is hierbij cruciaal.

Binnen het gedifferentieerde aanbod van de voorziening zijn we steeds op zoek naar een overstijgende verbondenheid van de verschillende werkvormen, met respect voor ieders eigenheid en groeiproces.  Op die manier proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met de noden van de cliënten en zorgen we voor een flexibele schakeling waar nodig.

Vanuit de Lions inspiratie, we serve, stellen we ons ter beschikking om de groei van onze cliënten te bevorderen.

We werken vanuit een participatieve basishouding, waarbij authenticiteit, empathie, gelijkwaardigheid, openheid, onvoorwaardelijkheid, positieve ingesteldheid, betrouwbaarheid, respect, professionele nabijheid, eerlijkheid en duidelijkheid basiswaarden zijn.

Vzw De Steiger wil gedreven en deskundige medewerkers. We willen medewerkers maximale kansen geven om hun competenties te ontwikkelen, vorming te volgen en zich te ontplooien.

We verbinden ons ertoe om samen te werken met andere organisaties om zoveel mogelijk zorg op maat te kunnen creëren.

We zijn een zelfbevragende organisatie die mee evolueert met de maatschappelijke realiteit.

©vzw De Steiger